Ahmed Swapan Mahmud

Ahmed Swapan Mahmud

Executive Director
Farhana Akter

Farhana Akter

Program Coordinator
Avtav Khan Shawon

Avtav Khan Shawon

Program Officer
Mehedi Hasan Nayeem

Mehedi Hasan Nayeem

In-charge

HR & Accounts